Konverentsi töötoad

06. november


Ringmajanduse konverentsi teisel päeval on kõikidel konverentsi osalejatel võimalus kaasa rääkida ja –mõelda enda jaoks südamelähedastel teemadel, mis aitavad kaasa ringmajanduse edendamisele Eestis. Töötoad toimuvad kahes jaos, algusega kell 9:30 ja kell 14:00, see tähendab, et iga osaleja saab valida kaks töötuba, milles kaasa lüüa. Osad töötoad toimuvad kaks korda, nii enne kui peale lõunat, kuid mõned ainult ühe korra, registreerumisel jälgida kellaaegu.

Töötubade kirjeldused:

1. Biomajanduse töötuba


Töötoa pealkiri: Biomajandusest läbi väärtusahela perspektiivi ja huvigruppide kaasamise võimaluste
Töötoas keskendume Euroopa ja Eesti biomajanduse võimalustele ja kitsaskohtadele, mõtleme üheskoos kuidas luua sektoripõhist väärtusahelat ning seda osapoolte toel jõustada. Töötuba kutsub osalema kõiki biomajanduse edendamise huvilisi ja ettevõtteid kelle sooviks on koostöö arendamine. Ärilise disainmõtlemise, interaktiivse mõttevahetuse ja põnevate ideede kombinatsioonina vastatakse ring- ja biomajanduse tsentraalsetele küsimustele - kuidas väärindada biomassi ja kuidas moodustada väärtusahelaid erinevate biomajanduses tegutsevate huvigruppide vahel? Töötuba pakub osalejate võimaluse koos disainida uudseid kontseptsioone, praktilisi lahendusi, ja moodustada võrgustikku nende rakendamiseks.
Töötoa läbiviijad:
Janely Pae, Civitta Eesti AS
Mayri Tiido, Circular Economy Estonia MTÜ

2. Ringdisaini töötuba


Täna valitsev lineaarne ehk tooda-kasuta-hülga majandusmudel, mis põhineb odaval toormel ja raiskaval tarbimisel, on selgelt oma aja ära elanud. Jätkusuutlik majanduskasv on võimalik ainult innovatsiooni laiendamise ning ressursside ja energia tõhusama kasutamise abil. Seetõttu peavad ka ettevõtted üha enam hakkama pöörama tähelepanu on tegevuse ressursitõhususele. Ringmajandus kui uus majandusmudel on viimasel ajal ühe enam tähelepanu leidnud nii poliitilisel tasandil kui ka ettevõtete seas.
Ringmajanduse põhimõtete integreerimine oma ettevõtte äristrateegiasse ja igapäevategevustesse on muutumas üha olulisemaks. Ressursside säästlik tarbimine sh jäätmete laialdasem kasutamine oma tootearenduses ja tootmistegevuses tagab ka ettevõtete konkurentsivõime pikemas perspektiivis. Jäätmed ei pruugi olla ettevõtte jaoks enam kulu, vaid hoopis tulu. Kuidas ringmajanduse põhimõtteid rakendada oma ettevõttes? Millised on teiste ettevõtete kogemused?
Töötoas antakse ülevaade ringdisaini ja ringmajandusmudelite erinevatest lahendustest ja strateegiatest ning tutvustatakse näiteid nii Eestist kui ka välismaalt.

Töötoa läbiviijad:
Harri Moora, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert
Kristiina Martin, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse nooremekspert

3. Ressursitõhususe töötuba


Töötoas räägitakse (tööstus) ettevõtete ressursitõhususest laiemalt ja kitsamalt.

Täna on keskkonnaministeeriumi poolt väljatöötatud mäe- ja tööstusettevõtete ressursitõhususe toetusprogramm haripunktis – tehtud on hulgaliselt ressursiauditeid, läbi on viidud kaks investeeringute toetusvooru suurprojektidele ning tehtud sai ka väikeprojektide pilootvoor.

Samas on toimumas oluline suunamuutus, kus senisel kujul riikliku programmi jätkumine on sattunud küsimärgi alla. Sellest olenemata - ettevõtte tasandil ei ole võimalik mööda vaadata efektiivsuse paranemisest ning kulude kokkuhoiust. Kõige odavam ressurss on kokkuhoitud ressurss!

Kuna raha on alati vähe ja investeeringud kallid, siis hea on oma ettevõtte investeeringute plaan läbi arutada koos eriala eksperdiga. Väline ressursiaudiitor annab ettevõtte plaanidele täiendava vaate. Euroopas ja maailmas ressursitõhusus võetud siiski laiemalt sihikule ning auditist on kindlasti kasu ka tulevikus. Peagi avanevad uued võimalused kapitali kaasamiseks. Tark tormab juba täna oma investeeringute fookust täpsustama.

Töötoa läbiviijad:
Siim Umbleja, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu tegevjuht

4. Kohalike omavalitsuste ja kogukonna lahenduste töötuba


Töötoa pealkiri: Municipalities enabling the important moves in the circular economy

Cities and municipalities activate and encourage enterprises, communities and residents to participate in the circular economy. Find your role, form your team and make your move towards a wiser economy. What is your role in creating the sustainable well-being of tomorrow?
*töötuba on inglise keeles, tõlketa

Töötoa läbiviijad:
Marleena Ahonen, Sitra ringmajanduse projekti koordinaator

5. Ehitusjäätmete taaskasutuse töötuba


Töötoa teemad on materjalide ringlus ehitussektoris – võimalused ja väljakutsed, ehitusmaterjalide taaskasutuse korraldus (õigusaktid, institutsioonid) Taanis ja Eestis, näitajate võrdlus.
Tuuakse praktilisi näiteid järgnevatest valdkondadest:
1) Ehitusmaterjalide reostatuse hindamine ja puhastuskavade väljatöötamine, rakendamise järelevalve (Hanne Sadolin Jensen)
2) Elutsükli põhise lähenemine ja ringmajanduse analüüs ehitussektoris (Nanna Reuther)
3) Ohtlike kemikaalide asendamise praktilised aspektid ehitusmaterjalides – pakettakende hermeetikute näide (Juhan Ruut)
Lisaks on planeeritud interaktiivne osa.
*töötuba on inglise keeles, osalise tõlkega

Töötoa läbiviijad:
Hanne Sadolin Jensen, DGE Denmark
Nanna Reuther, DGE Denmark
Juhan Ruut, Hendrikson & Ko

6. Toidujäätmete vähendamise töötuba


Aastaks 2050 peame me tootma tänasest 70% rohkem toitu, et toita ära kogu maailma endiselt tõusujoonel olev rahvastik. Tänasel päeval läheb maailmas raisku 1,3 miljardit tonni toitu aastas. See on 1/3 kogu toodetavast toidust. Eestis viskavad tootjad, jaemüüjad, restoranid ja kodused majapidamised aastas ära 99 800 tonni toitu. Ka suur osa põllumajanduses toodetavast toidust jääb söömata. Peaaegu 3 aastat tagasi võttis ÜRO vastu säästva arengu eesmärgid. Eesmärgi 12.3 kohaselt peavad aastaks 2030 olema kõikide liikmesriikide toidujäätmed vähenendud poole võrra. Lääne-Euroopas ja Skandinaavias on tehtud palju algatusi toidujäätmete vähendamiseks. Selles töötoas tutvustame mõnda head säästvat tava. Mida saaksime me Eestis ära teha? Kas saame jäljendada juba olemasolevaid ideid või võiksime välja töötada uusi? Mida saavad ettevõtted, MTÜ-d, ülikoolid, kohalikud omavalitsused ja Eesti valitsus ära teha?

Töötoa läbiviijad:
Evelin Piirsalu, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert
Piet Boerefijn, Eesti Toidupanga tegevjuht
Kristiina Kook, Eesti Toidupanga partnerlussuhete spetsialist

7. Teadusarenduse töötuba


Töötoapealkiri: Teadus ja ettevõtlus – kuidas teadus ja ettevõtlus kokku käivad?
Töötoa raames vaatame ringmajanduse näitel, milliseid võimalusi pakub Horisont 2020 programm ja teised Euroopa teadusruumi algatused ettevõtetele oma ringmajandusteemaliste ideede arendamiseks. Kuulame ka ettevõtjate praktilist kogemust Gelatex Technologies OÜ oma idee teostamisel.
Olulisel kohal töötoas on ka arutelud ringmajanduse, teaduse ja ettevõtluse omavaheliste seoste kohta ning võimalus laiendada oma võrgustikku inimestega, kes aitaksid hinnata ringmajanduse teemalise idee rakendatavust.
Töötoas on oodatud osalema nii ettevõtjad, eksperdid, avaliku sektori esindajad, sh teadust rahastavate organisatsioonide esindajad.

Töötoa läbiviijad:
Ülle Napa, SA Eesti Teadusagentuuri vanemkonsultant
Aivar Pere, TÜ, ettevõtluse nõustaja